Vaše zábava je v kurzu


Obchodní podmínky a souhlas se shromažďováním osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Datalab spol. s r.o., provozovatele webového portálu www.prozabavu.com a Souhlas se shromažďováním osobních údajů

  

Článek 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Firma Datalab spol. s r.o., IČ 253 94 371, se sídlem Olomouc 779 00, Hněvotínská 52, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě Spisová značka: C 17793 (dále jen „Provozovatel“) je jediným provozovatelem internetového portálu www.prozabavu.com, dále jen „Web.“

1.2. Provozovatel vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky firmy Datalab spol. s r.o. (dále jen „Všeobecné podmínky“), které upravují práva a povinnosti Provozovatele a třetích osob při poskytování a využívání jakýchkoliv Služeb Provozovatele  (viz dále) a jsou pro všechny zúčastněné závazné.

 1.3. Tyto Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Uživatelem nebo Zákazníkem či dalšími subjekty. V případě, že bude se Zákazníkem uzavřena písemná smlouva, má tato smlouva před těmito Všeobecnými podmínkami přednost (Všeobecné podmínky můžou také písemnou smlouvu doplňovat, jestliže je to v písemné smlouvě uvedeno).

1.4. Veškeré smluvní vztahy v těchto Všeobecných podmínkách nespecifikované (nejsou-li podrobněji specifikované v písemné smlouvě mezi Provozovatelem a Zákazníkem) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a dalšími souvisejícími právními předpisy.

1.5. Definice dotčených pojmů jsou uvedeny dále.

Článek 2 – DEFINICE A VYMEZENÍ POJMŮ

www.prozabavu.com nebo Web - internetový portál sloužící především pro snadnější nalezení volnočasových nebo odborných aktivit či jiných forem činností.

Návštěvník – každá osoba, která přijde do styku jakýmkoliv způsobem s Webem, informacemi nebo nabízenými službami (např. navštíví Web, čerpá informace, zaregistruje se aj.), která využívá bezplatných služeb.

Uživatel – každá osoba, která na Webu inzeruje volnočasové nebo odborné aktivity, zaregistruje se a vytvoří si vlastní účet s cílem využívat bezplatné služby.

Zákazník – fyzická či právnická osoba, která si objedná jakoukoliv placenou službu. Objednané služby (např. reklamní služby v podobě topování, zvýraznění nebo zvýhodnění kurzů/akcí, rozesílání newsletterů, automatické zpracování XMS souborů apod.) může provádět či čerpat buď:

a) vlastními silami, osobně,

b) případně může na využívání těchto služeb pověřit odpovědnou osobu, která zastupuje (a jedná jménem) Zákazníka - může to být např. personalista (-tka) v dané společnosti, asistent (–ntka). Tato osoba potvrzuje, že má právo zadávané informace zveřejňovat.

Služby – veškeré služby poskytované Provozovatelem, a to buď poskytované návštěvníkům a uživatelům Webu (poskytovány bezplatně) nebo Zákazníkům (poskytované za úplatu); do placených služeb se řadí např. zvýhodněná propagace, reklamní služby a jiné.

Ceník – přehled všech služeb poskytovaných Provozovatelem Zákazníkům za úplatu, s uvedením jednotlivých cen.

Oficiální (kontaktní) email – email, který je uvedený na Webu v sekci Kontakt nebo v kontaktním formuláři (může jich být více), sloužící k oficiální emailové komunikaci s Provozovatelem (dále jen „Email“).

Klientská zóna – vlastní interní administrační systém Provozovatele, sloužící ke snadnější práci Uživatele/Zákazníka, sloužící především k zadávání, úpravě či archivaci nabídek, přehledu objednaných služeb a dalších souvisejících činností.

Smlouva – je dohoda uzavřená mezi Provozovatelem a Zákazníkem, na jejichž základě jsou Zákazníkům poskytovány objednané služby; součástí každé smlouvy jsou i tyto Všeobecné podmínky, není-li uvedeno jinak. Za uzavření Smlouvy se považuje i elektronická objednávka vybraných služeb, případně faktura. Písemná verze smlouvy se uzavírá v případě, když minimálně 1 ze stran projeví zájem o tuto verzi smlouvy. Smlouva je platná a účinná dnem akceptace a potvrzením od Provozovatele; v případě písemné smlouvy je to den podpisu.   

Článek  3 – PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

3.1. Zákazník:

- může čerpat jen služby, které má objednané

3.2. Uživatel:

- ručí za obsahovou stránku nabídek či dalších informací zveřejněných na Webu,

- zavazuje se za to, že v případě uveřejnění jakéhokoliv loga, fotografie, materiálů, názvu společnosti či jakéhokoliv jiného obsahu duševního vlastnictví, autorského zákona nebo ochranných známek má k tomuto zveřejnění všechna práva, licence či souhlasy od dotčeného subjektu (dotčených subjektů),

- zavazuje se chránit přístup do svého účtu, prostřednictvím kterého čerpá a spravuje vymezené služby;  k tomuto účelu slouží zvolené unikátní přihlašovací jméno a heslo,

- je plně odpovědný za inzerci zadávanou ze svého účtu,

- zavazuje se, že bude využívat služby Provozovatele pouze k obsazení kurzů/akcí v podobě volnočasových nebo odborných aktivit nebo činností s tím těsně souvisejících,

- nesmí kopírovat, distribuovat či jinak dále zveřejňovat jakýkoliv obsah Webu bez písemného souhlasu Provozovatele,

- zavazuje se, že veškeré informace získané v rámci spolupráce s Provozovatelem či v jakékoliv spojitosti s Webem (např. know-how, marketingové záležitosti, obchodní podmínky, způsob spolupráce s Provozovatelem i další skutečnosti), které nejsou veřejně známé, bude považovat za obchodní tajemství a nebude je dále šířit, a to ani po případném skončení spolupráce s Provozovatelem

-nesmí uvádět ve stanovených formulářích jen obecná, nejasná tvrzení

- souhlasí s tím, že Provozovatel může některé údaje zadané Uživatelem (např. typ kurzů, počet zadaných inzerátů) použít k vytváření souhrnných statistik a přehledů, či jinak dále využívat, vždy však jen za předpokladu zachování anonymity Uživatele,

- nese za veškeré své jednání (dotčení či porušení jakýchkoliv práv třetích osob či jakékoliv jiné skutečnosti) plnou odpovědnost se všemi následky a důsledky; případnou škodu je povinen Provozovateli neprodleně uhradit po výzvě Provozovatele.

3.3. Provozovatel se zavazuje:

- poskytovat Uživatelům a Zákazníkům služby v nejvyšší možné kvalitě

- poskytnout Zákazníkovi v případě nemožnosti využívat služby Provozovatele způsobené chybou na straně Provozovatele (např. technická závada) prodloužení doby platnosti objednaných služeb o tuto dobu nedostupnosti služeb

- pracovat na zkvalitňování, případně rozšiřování služeb

- chránit data a údaje zadané do systému

 3.4. Další práva a povinnosti smluvních stran (např. pozastavení inzerce, náhrady škod apod.) jsou uvedeny v těchto Všeobecných podmínkách dále u příslušného tématu.

Článek  4 – NABÍZENÉ SLUŽBY

4.1. Uživatel:

Standardní inzerce volnočasových nebo odborných aktivit, tj. zveřejnění volnočasových nebo odborných aktivit ve výpisech inzerátů dle zadaných kritérií (kraj, oblast, náplň kurzů apod.)

4.2. Zákazník:

Propagace společnosti, tj. propagace na homepage v sekci Pro inspiraci, rozeslaní newsletterů (reklamní sdělení -týkající se však pouze buď nabídek volnočasových nebo odborných aktivit anebo propagace dané společnosti ve smyslu realizátora volnočasových nebo odborných aktivit-) zasílané v emailech registrovaným uživatelům, konzultace a další činnosti dle domluvy.

Automatické zpracování XMS souboru - vhodné zejména pro větší subjekty realizující volnočasové nebo odborné aktivity, jedná se o automatické zařazení nabídek na Web prostřednictvím dodaného XMS souboru s nabídkami volnočasových nebo odborných aktivit.

Článek 5 – OBJEDNÁVKA SLUŽEB

5.1 Objednávku služeb provádí Zákazník zasláním požadavku přes SMS bránu, Online platbou přes PaySec, Emailem nebo telefonicky. Objednávku je také možné poslat písemnou formou, případně sjednat osobě při schůzce s jednateli či oprávněnými zástupci  Provozovatele.

5.2. U každé objednávky (mimo SMS bránu a on-line platbu přes Paysec) musí být uvedeny alespoň tyto informace:

- objednatel: obchodní jméno, kompletní poštovní a fakturační adresa, IČ příp. i DIČ

- kontaktní osoba: jméno, příjmení, telefon, email

- objednané služby: druh a rozsah

5.3. Objednávka se stává platnou akceptací Provozovatele. Na žádost Zákazníka vystaví Provozovatel i závazné potvrzení objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo objednávku odmítnout např. v případech uvedení podezřelých či neúplných informací, v případě opakovaných porušení smlouvy nebo i bez udání důvodu. Provozovatel si také vyhrazuje právo v případě neúplných informací zažádat o doplnění těchto údajů, případně o ověření pravdivosti zadaných údajů.

Článek 6 - DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚPRAVA A ZÁNIK SMLOUVY

6.1. Zákazník:

Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Účinnost smlouvy začíná dnem následujícím po akceptaci objednávky Provozovatele, v případě zájmu Zákazníka již dnem akceptace Smlouvy.

Smlouvu je možné upravit jen na základě souhlasu Provozovatele zaslanou Emailem.

Smlouvu může Zákazník vypovědět i před vypršením platnosti smlouvy, a to i bez udání důvodu. Výpověď je třeba zaslat na Email Provozovatele, výpovědní doba je 7 dní od doručení a akceptace Provozovatelem, akceptaci provede Provozovatel vždy v nejkratším možném termínu.  

6.2. Uživatel:

Provozovatel je oprávněn zablokovat Uživateli dočasně i trvale přístup k jeho Službám, když Uživatel např.:

- hrubě porušil Všeobecné podmínky,

- opakovaně porušuje Všeobecné podmínky,

- nejedná korektně či v duchu fair play,

- poškozuje dobré jméno Provozovatele nebo jeho obchodních značek či partnerů,

- porušuje dobré mravy ve zveřejňovaných nabídkách či jsou nějak v rozporu s právními předpisy (např. propagace násilí, diskriminace, omamné látky aj.),

Provozovatel může zrušit účet Uživatele a zablokovat mu dočasně i trvale přístup k jeho Službám v případě porušení některé z výše uvedených skutečností, ale také v případě, když shledá jakékoliv podezřelé jednání ze strany Uživatele, nebo i bez udání důvodu.

Článek 7 – ZVEŘEJŇOVÁNÍ volnočasových nebo odborných aktivit UŽIVATELEM

7.1. Uživatel se zavazuje, že v inzerované nabídce uvede vždy aktuální, jasné, pravdivé a kompletní informace o dané aktivitě, díky nimž je povaha aktivity jednoznačně určená. Kontaktní údaje (jméno a telefon, kontaktní osoba apod.) uvede do políček k tomu určených; tyto údaje pak budou viditelné u inzerátu ve  formuláři. Zákazník se zavazuje zveřejňovat jen informace, které nezpůsobí újmu Provozovateli či třetím stranám.

7.2. Provozovatel si vyhrazuje právo zveřejnit zadané informace do 24 hodin od vložení těchto informací na portál.

Provozovatel si také vyhrazuje právo k možnosti ověření údajů zadaných Uživatelem. Jestliže se budou Provozovateli jevit zadané údaje jako podvodné či podezřelé, může Provozovatel tyto informace smazat a případně zamezit zadávání dalších nabídek či jiných informací (blokací firmy, IP adresy, emailu apod.).

7.3. V nabídce je zakázáno uvádět nestandardní znaky (jako například hvězdičky, podtržení, doplňkové symboly aj.) či jiné symboly i skutečnosti, které přímo nesouvisí s nabízenou aktivitou.

7.4. V jedné nabídce aktivit je možné inzerovat pouze jednu konkrétní volnočasovou nebo odbornou aktivitu. Provozovatel může zadanou nabídku upravit (např. doplnit chybějící informace, smazat nepovolené znaky) i bez upozornění Uživatele nebo v případě nejasností vrátit Uživateli k doplnění.

7.5. Je zakázáno inzerování nabídek volnočasových nebo odborných aktivit v případě, že:

- jsou v rozporu s platnými zákony v České republice,

- jsou v rozporu s dobrými mravy a etickými pravidly,

- obsahují sexuální tématiku, týkají se drog, rasismu a dalších nevhodných témat,

- v nabídce není jasně popsána a definována aktivita, obsahují pouze obecné informace,

- Uživatel poškozuje dobré jméno Provozovatele či jiných firem,

- Uživatel uvádí nepravdivé informace či informace, k nimž nemá oprávnění je zveřejňovat (informace o třetích osobách, ochranné známky apod.).

7.6. Provozovatel může vyzvat Uživatele k úpravě nabídky nebo nabídku okamžitě odstranit i bez oznámení Uživateli (především když se mu jeví jako podezřelá, nevhodná) nebo i bez udání důvodu.

Článek 8 – CENÍK SLUŽEB, PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKY

8.1. Služby poskytované Zákazníkovi provozovatelem, které jsou uvedeny v článku 4.2 jsou zpoplatněné. Přehled aktuálních cen všech služeb je uveden v Ceníku, jež bude na vyžádání zaslán Zákazníkovi, kde jsou ceny uvedeny bez DPH a dále v sekci Topování uvedené na Home Page. Provozovatel webu není plátcem DPH.

8.2. Provozovatel si vyhrazuje právo změn cen v Ceníku.  Cena za Služby se stanoví dle aktuálního Ceníku platného v den objednání vybraných Služeb.

8.3. Poplatek za služby Provozovatele je Zákazník povinen uhradit na základě údajů uvedených na vystavené faktuře (daňovém dokladu) formou bankovního převodu se splatností nejpozději 15 dní od data vystavení. Tuto fakturu Provozovatel vystaví buď:

- na začátku čerpání objednaných služeb,

- nebo (obzvláště u nových Zákazníků, i u případných dalších Zákazníků) ji však může vystavit ještě před začátkem čerpání objednaných služeb.

Ve druhém z uvedených případů je možné začít čerpat služby až po úhradě dané faktury.

8.4. Jestliže Zákazník neuhradí fakturu včas, je Provozovatel oprávněn účtovat od Zákazníka úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, zároveň může Zákazníkovi pozastavit čerpání objednaných služeb. Ty pak zpřístupní až po úhradě dlužné částky včetně vypočteného úroku.

8.5. Jestliže Provozovatel znepřístupní Zákazníkovi dočasně nebo i trvale možnost čerpat nabízené služby především z důvodu neuhrazení závazku, porušení podmínek nebo i jiného důvodu, nemá Zákazník nárok na náhradu za další Služby, ušlý zisk či jiné újmy způsobené nemožnosti inzerce na Webu.

8.6. Služby je možné čerpat do konce doby jejich platnosti.

8.7. Jestliže Zákazník nestihne vyčerpat všechny objednané Služby v jejich době platnosti (např. nedodání informací do newsletterů), může si Zákazník nevyčerpané Služby převést do dalšího období objednáním dalších Služeb v minimální hodnotě 5 000 Kč bez DPH. Doba platnosti převáděných nevyužitých Služeb se tak prodlouží o dobu platnosti nově objednaných Služeb. Jestliže si Zákazník další Služby již neobjedná, nevyužité Služby mu propadají bez nároku na náhradu.

Článek  9 – DATABÁZE ZÁJEMCŮ O ZASÍLÁNÍ NOVINEK  A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Provozovatel eviduje a spravuje databázi zájemců o zasílání novinek, zájemců o kurzy a uživatelů/zákazníků. Účelem této databáze je těmto pravnickým nebo fyzickým osobám nabídnout nové informace, další možnosti hledání volnočasových nebo odborných aktivit a Zákazníkům usnadnit hledání potenciálních klientů nabízených služeb formou zasílání reklamních sdělení (newsletterů) prostřednictvím Provozovatele.

9.2. Zájemci o registraci o zasílání novinek se registrují dobrovolně s cílem nalezení nových vhodných volnočasových nebo odborných aktivit.

9.3. Kontakty na registrované zájemce o zasílání novinek může Zákazník prostřednictvím Provozovatele použít za úplatu k oslovení nových nebo stávajících klientů.

9.4. Provozovatel neručí za správnost údajů obsažených v Newslleteru.

9.5. Potvrzením Obchodních podmínek a souhlasem se shromažďováním osobních údajů dává návštěvník/uživatel/zákazník souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v příslušném formuláři správcem DATALAB spo. s r.o. (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je vědom/a svých práv podle §12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi příslušných formulářů byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

9.6. Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v příslušných formulářích shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

9.7. Prohlášení správce
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Článek  10 – VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PROVOZOVATELE

10.1. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za:

- skutečnost, kdy Zákazník nemůže využívat služby Provozovatele způsobené vyšší mocí (nečekanou skutečností, kterou nemohl Provozovatel ovlivnit)

- jakékoliv přímé i nepřímé škody způsobené Zákazníkovi nebo Uživateli vzniklé v souvislosti se zobrazováním nabídek na Webu,

 - uvedení nepravdivých údajů u nabídky, či za obsah prezentovaných informací Uživatelem nebo Zákazníkem,

- porušení autorských práv Uživatelem nebo Zákazníkem - loga, ochranné známky apod.

Provozovatel nenese také žádnou odpovědnost za škodu (i ušlý zisk), která vznikla třetí osobě díky některým z výše uvedených jednání Uživatelem nebo Zákazníkem i jakýmkoliv jiným jednáním ze strany Uživatele nebo Zákazníka. Za toto jednání je vždy v plné výši odpovědný sám Uživatel nebo Zákazník a zavazuje se jím případné způsobené škody dotyčnému uhradit v plné výši.

10.2. Provozovatel není zprostředkovatelem zaměstnání ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Provozovatel provozuje pouze inzertní portál, díky němuž mohou (ale nemusí) Uživatelé a Zákazníci najít vhodného klienta pro nabízenou aktivitu.

Článek  11 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Smluvní strany souhlasí s tím, že záležitosti a právní vztahy neupravené těmito Všeobecnými podmínkami nebo Smlouvou (uzavřenou mezi smluvními stranami) se řídí platnými zákony České republiky.

11.2. Smluvní strany se zavazují, že vzniklé spory se budou snažit řešit vzájemnou domluvou.

11.3. V případě, že se smluvní strany nedomluví na řešení vyhovující všem zúčastněným stranám, bude vzniklé spory dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, řešit obecný (případně krajský) soud, který určí Provozovatel.

11.4. Písemná Smlouva uzavřená mezi smluvními stranami se může měnit jen na základě písemného souhlasu obou stran. V případě uvedení rozdílných skutečnosti mezi Smlouvou (i písemnou) a těmito Všeobecnými podmínkami má přednost Smlouva (přičemž Všeobecné podmínky doplňují Smlouvu a jsou její součástí, není-li uvedeno jinak).

11.5. Provozovatel se zavazuje, že všechny odpovědné osoby, které přijdou do styku s osobními údaji Uživatele nebo Zákazníka, žádným způsobem tyto informace nezneužijí ani je neposkytnou třetím osobám.

11.6. Zákazník se také zavazuje, že žádné informace získané v rámci spolupráce s Provozovatelem nebude používat pro svou potřebu, neposkytne je třetím osobám či je jinak nezneužije.

11.7. Pouze v případě, vyžaduje-li to zákon, můžou smluvní strany některé potřebné údaje poskytnout třetí osobě (policii, soudu nebo oprávněné osobě), a to jen v míře nezbytně nutné.

11.8. Uživatel nebo Zákazník nemůže používat jakékoliv obchodní značky Provozovatele bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele. Porušení této skutečnosti může vést ke zrušení účtu Uživatele. Provozoval je také oprávněn požadovat náhradu vzniklé škody.

11.9. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Všeobecné podmínky kdykoliv změnit. Změněné Všeobecné podmínky vč. uvedení data platnosti těchto nových podmínek uveřejní Provozovatel na Webu nahrazením původních Všeobecných podmínek, které od uvedeného data ztrácí platnost a platí již nové Všeobecné podmínky. O této změně může Uživatele a Zákazníky také informovat sdělením formou Emailu.

11.10. Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti dne 1.1.2016.


Chci vložit vlastní kurz, školení, akci

Vložit aktivitu

Chci dostávat nejlepší tipy ze světa kurzů a akcí

Pro inspiraci

Jak se učí jazyky

Výuka cizích jazyků je fenomén, který dnes díky množství institucí a jejich rozmanitému formálnímu pojetí přesahuje rámec samotného vzdělávání...

Když má člověk volný čas

Každý z nás ovládá nějakou dovednost, kterou tráví volný čas a která mu přináší potěšení. Ten, kdo dokáže vyrobit keramický hrnek, namalovat obraz...

Stáří má zelenou

Čím dál víc seniorů v dnešní společnosti touží prožít svá důchodová léta aktivním způsobem, věnovat se činnostem, na které dříve neměli čas...

Vytisknout si boty

O fenoménu 3D tiskáren se v poslední době mluví čím dál častěji, a rozmluvy jsou to více než fascinující...

Od zábavy k plnění snů

Přihlásit dítě do kurzu hry na klavír, na hodiny malby, na atletické tréninky nebo do kroužku poznávání přírody....

Když přijde čas začít znovu

Možná to znáte: dostali jste se do slepé uličky, někde v minulosti jste udělali přešlap nebo jste se naopak...

© 2018, Datalab spol. s r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑