Vaše zábava je v kurzu


MZDOVĚ PERSONÁLNÍ PROFESIONÁL® I Praha

MZDOVĚ PERSONÁLNÍ PROFESIONÁL® I Praha

Popis kurzu

1. seminář:
21. 11. 2016; 9:00–17:00 • PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2017
• JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.
Připravovaná koncepční novela zákoníku práce a další aktuální informace z legislativy • výkladové problémy ke vzniku, změnám a skončení pracovního poměru a dohod, příslib zaměstnání • nová judikatura k pracovním poměrům na dobu určitou • převedení zaměstnance na jinou práci, pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance a právní důsledky • aplikační problémy ve vztahu ke jmenování, odvolání zaměstnance a následného postupu • pracovnělékařské služby a nová judikatura k lékařským posudkům • praktické problémy s doručováním písemností v pracovněprávních vztazích • překážky v práci na straně zaměstnance – dočasná pracovní neschopnost, mateřská a rodičovská dovolená atd. • překážky v práci na straně zaměstnavatele – tzv. jiné překážky v práci.

Problémy v rozvrhování a evidenci pracovní doby – maximální počty směn, kratší pracovní doba, pružné rozvržení a konto pracovní doby, home-office, nepřetržité odpočinky v týdnu a mezi směnami, práce ve dnech pracovního klidu, pracovní pohotovost, práce přesčas, práce v noci • druhy a výměra dovolené – poměrná část, krácení, principy jejího čerpání, přepočet dovolené na hodiny, dovolená čerpaná po mateřské dovolené, proplácení nevyčerpané dovolené • dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce – možnosti, výhodnost, limity • výkladové problémy v prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců – příklady soudních rozhodnutí.
Diskuze, odpovědi na dotazy.

2. seminář:
22. 11. 2016; 9:00–13:00 • CESTOVNÍ NÁHRADY – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2017
• JUDr. Marie Salačová
• zásady a principy pro poskytování náhrad cestovních výdajů – personální rozsah • vazba na občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích • odlišnosti v poskytování cestovních náhrad zaměstnancům zaměstnavatele v podnikatelské sféře a ve státní správě • významné pracovněprávní souvislosti při poskytování cestovních náhrad • taxativně stanovené právní úkony, při kterých se cestovní náhrady poskytují • výklad problematiky sjednávání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště do pracovních smluv zaměstnanců.

Jednotlivé druhy cestovních náhrad • problematika poskytování a krácení tuzemského i zahraničního stravného • nejčastější problémy spojené s vyúčtováním tuzemských i zahraničních pracovních cest (zaokrouhlování, kursové přepočty atd.) • paušalizace cestovních náhrad • poskytování náhrad cestovních výdajů u dalších skupin osob, tj. podnikatelů (osob samostatně výdělečně činných), společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob a osob v mimo pracovněprávních vztazích – zdůraznění odchylek ve srovnání se zaměstnanci • právní úprava závodního stravování.
Diskuze, odpovědi na dotazy.

3. seminář:
22. 11. 2016; 14:00–17:00 • ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2017
• Jitka Luciani, Ing. Jana Čemusová
• novinky ve zdravotním pojištění • předpisy a zdroje informací • výběr/změna zdravotní pojišťovny • kategorie plátců pojistného, souběhy • plnění oznamovací povinnosti • kódy změn, chyby • vyměřovací základy, výjimky • dokladová kontrola, shrnutí • cizinci ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR – stručný přehled • postavení cizinců z EU, států s bilaterální smlouvou o soc. zabezpečení a cizinců ze třetích zemí ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR • rozsahy nároků na zdravotní péči dle EU legislativy • směrnice o přeshraniční péči – vysvětlení • příklady z praxe.
Diskuze, odpovědi na dotazy.

4. seminář:
23. 11. 2016; 9:00–12:15 • NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2017
• JUDr. František Vlasák
Aktuální legislativní situace • účast na nemocenském pojištění • okruh pojištěných osob • podmínky účasti na nemocenském pojištění • vznik a zánik účasti na NP u zaměstnanců.
DÁVKY NP:
Podmínky nároku na dávky NP • výše dávek, jejich výpočet a výplata • uplatnění nároku na dávky • povinnosti zaměstnavatele v NP.

OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ:
Pojem OSVČ • podmínky účasti na důchodovém pojištění • pojistné na důchodové pojištění • placení záloh a pojistného • přehled o výši pojistného • nemocenské pojištění OSVČ. Diskuze, odpovědi na dotazy.

13:00–15:45 • POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2017
• Mgr. Šárka Chotěborská
• aktuální informace z legislativy • poplatníci pojistného a odvod pojistného • zrušení II. pilíře a možnosti doplacení pojistného v I. pilíři • vyměřovací základy • sazby pojistného • maximální vyměřovací základ • přehled o výši pojistného – změny • přeplatky, nedoplatky, výkazy nedoplatků, promíjení penále, splátky, pokuty.
Diskuze, odpovědi na dotazy.

16:00–18:00 • DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V PRAXI ORGANIZACÍ – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2017
• Jana Dorčáková
• okruh pojištěných osob • jednotlivé druhy důchodů a jejich výše • úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění.

VEDENÍ ELDP:
• doby pojištění a náhradní doby pojištění, zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu, dohody o provedení práce • vzorové příklady • nejčastější závady zjišťované při kontrolní činnosti.
NEZBYTNÁ SOUČINNOST ZAMĚSTNAVATELŮ PŘI SEPISOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DŮCHODY:
• používané tiskopisy • další aktuální informace.
Diskuze, odpovědi na dotazy.

5. seminář:
24. 11. 2016; 9:00–16:00 • MZDOVÉ A PLATOVÉ PŘEDPISY V PRAXI – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2017 • Ing. Olga Krchovová
Obsluha mzdy a platu – odměňování v podnikatelské a rozpočtové sféře • průměrný výdělek a jeho formy a uplatnění • náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti • minimální mzda a její vliv v pracovněprávní oblasti • nejnižší úrovně zaručené mzdy • srážky ze mzdy • insolvence zaměstnance a povinnosti zaměstnavatele • dovolená při rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržené pracovní době • stanovení nároků, krácení dovolené, převody zůstatků dovolené • hlavní změny v letech 2015, 2016 a očekávané změny pro rok 2017.
Diskuze, odpovědi na dotazy.

6. seminář:
25. 11. 2016, 9:00–13:00 • ZDAŇOVÁNÍ MEZD A PLATŮ – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2017 • Ing. Marie Hajšmanová
• daň z příjmů ze závislé činnosti – předmět daně, příjmy od daně osvobozené,
• poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění, penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření v podmínkách roku 2017,
• daňové zvýhodnění na vyživované děti, způsob prokazování nároku,
• povinnosti zaměstnavatele při vybírání daně za příjmů ze závislé činnosti, záloha na daň, zvláštní sazba daně, podmínky pro jejich sražení, vliv na roční daňovou povinnost zaměstnance,
• sleva za umístění dítěte do předškolního zařízení (z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele), uplatňovaná v rámci ročního zúčtování záloh na daň v praxi,
• náležitosti mzdového listu, návaznost obsahu mzdového listu na účetnictví,
• změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců od ledna 2017 s ohledem na stav legislativy známý k datu konání přednášky.

Diskuze, odpovědi na dotazy.

13:30–15:30 TEST IES.

Termín konání

Zahájení: 21.11.2016

Ukončení: 25.11.2016

Poznámka:

Na konci semináře účastníci obdrží Osvědčení o absolvování. Zájemci o získání mezinárodního certifikátu IES se mohou přihlásit ke složení zkoušky/testu. (Cena za vykonání zkoušky a poplatek za vystavení certifikátu není součástí kurzovného.)

Rozsah kurzu

Poznámka:

Jedná se o volný cyklus šesti seminářů, které lze absolvovat také samostatně.

Cena kurzu

Cena: 9 990 Kč/ 12 088 Kč

Zvýhodněná cena:

množstevní sleva pro 2 a více účastníků

Cena zahrnuje:

6 seminářů v daném cyklu, občerstvení a podkladové materiály pro každého účastníka.

Upřesňující informace k ceně:

cena bez DPH/ cena s DPH

Kontakt

Název subjektu:

1. VOX a.s.

Adresa:

Praha

Senovážné náměstí 23

11000

E-mail:

Web: http://www.vox.cz

Místo konání aktivity

Místo konání:

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Můžete nás kontaktovat také zde:

google_plus icq skype
Počet shlédnutí:1157
Zajímá mě *****

Další kurzy poskytovatele

Záštitu převzalo Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
MZDOVĚ PERSONÁLNÍ PROFESIONÁL® I Praha
Hlavní město Praha | 21.11.2016 MZDOVĚ PERSONÁLNÍ PROFESIONÁL® I Praha
Získáte ucelený přehled aktuálních pracovněprávních předpisů a návod na jejich aplikaci v praxi.
MZDOVĚ PERSONÁLNÍ PROFESIONÁL® I Praha
Hlavní město Praha | 21.11.2016 JAK NA SÍTĚ (Praha)
Facebook, Twitter, LinkedIn...Chcete to na sítích opravdu umět? Nenechte si ujít intenzivní seminář plný příkladů z praxe.
MZDOVĚ PERSONÁLNÍ PROFESIONÁL® I Praha
TOP poziceTopované kurzy/akce upoutají pozornost. Více se dozvíte zde.
Operátor:
Tvé telefonní číslo:
Částka:
Online platba přes PaySec
Částka
Zvýraznit kurzZvýraznění neboli podbarvení Vaši nabídku barevně odliší. Více se dozvíte zde.
Online platba přes PaySec
Částka
Zvýhodnit kurzVaše nabídka bude pořád vidět. Více se dozvíte zde.

Nápověda:

 • Dny označené zelenou barvou: jsou to dny volné, pro které je možnost si objednat absolutní zvýhodnění Vašeho kurzu/akce.
 • Dny označené červenou barvou: jsou to dny již zamluvené. V případě, že jsou Vámi požadovaná data označena již červeně, můžete si zvolit buď jiné datum, nebo jinou pozici.
 • V případě volby platby převodem bude na Vámi uvedený mail ve formuláři zaslána faktura v den objednávky. K absolutnímu zvýhodnění kurzu/akce dojde ihned po připsání částky na účet. Ceník je uveden zde.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

  Objednávkový formulář

  Platba: *

  Příspěvky diskuse

  Diskuse


  Chci vložit vlastní kurz, školení, akci

  Vložit aktivitu

  Chci dostávat nejlepší tipy ze světa kurzů a akcí

  Pro inspiraci

  Jak se učí jazyky

  Výuka cizích jazyků je fenomén, který dnes díky množství institucí a jejich rozmanitému formálnímu pojetí přesahuje rámec samotného vzdělávání...

  Když má člověk volný čas

  Každý z nás ovládá nějakou dovednost, kterou tráví volný čas a která mu přináší potěšení. Ten, kdo dokáže vyrobit keramický hrnek, namalovat obraz...

  Stáří má zelenou

  Čím dál víc seniorů v dnešní společnosti touží prožít svá důchodová léta aktivním způsobem, věnovat se činnostem, na které dříve neměli čas...

  Vytisknout si boty

  O fenoménu 3D tiskáren se v poslední době mluví čím dál častěji, a rozmluvy jsou to více než fascinující...

  Od zábavy k plnění snů

  Přihlásit dítě do kurzu hry na klavír, na hodiny malby, na atletické tréninky nebo do kroužku poznávání přírody....

  Když přijde čas začít znovu

  Možná to znáte: dostali jste se do slepé uličky, někde v minulosti jste udělali přešlap nebo jste se naopak...

  © 2018, Datalab spol. s r.o. – všechna práva vyhrazena

  Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

  Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

  Nahoru ↑